Smluvní podmínky

07. 04. 2020

Úplné smluvní podmínky a pravidla používání webu Spojimese.cz

1. Úvod

Provozovatelem webu Spojimese.cz, dostupného na internetové adrese: http://www.spojimese.cz (dále jen "Web“), je společnost profi people s.r.o., se sídlem na adrese Praha 8, Nad Záložnou 7, 180 05, IČO: O7350996, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (dále jen "Provozovatel"). Web zobrazuje poptávky a nabídky pomoci, darů nebo zboží a/nebo služeb (dále jen „Nabídky“ nebo „Poptávky“) inzerujících uživatelů Webu (dále jen „Uživatel“), za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“) a umožňuje jim vzájemnou komunikaci v online zprávách na Webu.

2. Popis webu Spojimese.cz

Web zobrazuje Nabídky nebo Poptávky Uživatelů, za účelem propojení Uživatelů s cílem prodeje nebo uskutečnění služeb nebo vzájemné finanční nebo hmotné pomoci a umožnuje Uživatelům komunikovat vzájemně v online zprávách na webu.   

3. Registrace 

3.1. Poptávky může vkládat na Web Uživatel, který vyplní svůj email, na který mu bude zaslán unikátní přístupový link k jeho Poptávce. Pro vyšší zabezpečení si Uživatel může nastavit vlastní heslo. Tento email nikdy nezveřejníme, komunikaci se zájemcem zprostředkujeme pomocí online zpráv na Webu. 
3.2. Podmínkou zveřejnění Poptávky je ověření Uživatelovy totožnosti a všech uvedených údajů. Uživatel dává výslovný souhlas, abychom na jeho profilu zobrazili jeho nahrané fotografie a křestní jméno, uvedené město, popis životní situace a obsah žádosti o pomoc. Ostatní údaje nejsou veřejné a mohou být dostupné pouze dárcům, se kterými Uživatel zahájí konverzaci v online chatu..
3.2. Nabídky může vkládat Uživatel pouze po registraci uživatelského účtu s vyplněným emailem. Kontaktní údaje zveřejníme pouze v případě, že je Uživatel uvede ve svém uživatelském účtu.
3.2. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Uživatele nebo osobních údajů Uživatele třetí osobou, pokud Uživatel sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě nezabránil v přístupu k těmto údajům nebo k registrovanému emailu.
3.3 Uživatel se zveřejněním Poptávky nebo Registrací zavazuje uvést výhradně pravdivé údaje, zejména Jméno a Příjmení, pokud ho uvede. V případě uvedení falešných údajů nebo zneužití identity bude Uživateli účet zablokován nebo trvale smazán a oznámen orgánům v trestním řízení. 
3.4 Uživateli je výslovně zakázáno vytvářet si více uživatelských účtů nebo Poptávek za účelem opakovaného nebo častějšího zobrazení Inzerátu. 

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Za obsah Poptávky nebo Nabídky a zveřejěné osobní údaje odpovídá výhradně Uživatel. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Nabídky nebo Poptávky nebo pravdivost osobních údajů uvedených uživatelem. Uživatel je povinen při zadávání Nabídky nebo Poptávky dodržovat tyto Podmínky a příslušné právní předpisy a zákony. Provozovatel je oprávněn Poptávky nebo Nabídky, které nesplňují tyto Podmínky z Webu odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
4.2. Uživatel odpovídá za to, že obsahem Poptávky nebo Nabídky a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k Poptávce nebo Nabídce nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Uživatele neodpovídá.
4.3. V případě, že Uživatel připojí k Poptávce nebo Nabídce fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení Poptávky nebo Nabídky na Web Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Poptávky nebo Nabídky na Webu a ke způsobům užití v souladu s určením Webu a v souladu s těmito Podmínkami.
4.4. Uživatel nesmí k vlastní Poptávce nebo Nabídce připojovat fotografie z Poptávky nebo Nabídky jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží nebo službě.
4.5. Provozovatel si vyhrazuje právo z Webu odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená těmito Podmínkami.
4.6. Uživatel je v Nabídce povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném zboží a/nebo službě, včetně údajů o funkčnosti zboží, případném poškození, opotřebení, vadách a podmínek prodeje zboží/poskytnutí služby.
4.7. Uživatel je oprávněn v jedné Nabídce inzerovat více druhů zboží nebo služeb ve více exemplářích.
4.8. Uživatel není oprávněn vkládat na Web duplicitní Poptávky. Duplicitní Poptávkou se rozumí Poptávka shodná s jinou Poptávkou.
4.9. Uživatel je v při vkládání Poptávky nebo Nabídky povinen vyplnit všechny položky označené jako povinné, zejména je povinen uvést aktivní e-mailovou adresu. Provozovatel si vyhrazuje právo Poptávku nebo Nabídku nebo uživatelský účet, které obsahují nepravdivé nebo neaktuální kontaktní údaje Uživatele, z Webu odstranit bez náhrady. V případě odstranění uživatelského účtu dojde ke smazání všech souvisejících informací a zpráv na chatu, které nevyžaduje zachovat zákon nebo předpisy.

4.10. Uživatel má právo zveřejnit pouze jednu Poptávku v každé kategorii za 30 dní. Je zakázáno ukončovat Poptávky a Nabídky a znovu je zakládat za účelem získání lepší pozice ve výpisech Poptávek a Nabídek. Do textu je povoleno vložit pouze jednu emotikonu (smajlík).  

4.11. Poptávky nebo Nabídky na Webu jsou v základní verzi neplacené. Uživatel má možnost zaplatit si zvýhodnění Poptávky nebo Nabídky na Webu. Poptávka nebo Nabídka budou zvýhodněny způsobem a za podmínek uvedených dále v těchto Podmínkách.
4.12. Uživatelem vložené Poptávky nebo Nabídky jsou na Webu zobrazovány omezenou dobu a to minimálně 30 dní. Uživatel bere na vědomí, že uplynutím doby 30 dní ode dne vložení Poptávky nebo Nabídky mohou být skryté z veřejné části Webu, a budou viditelné jako neaktivní v uživatelském účtu Uživatele a na detailu veřejného účtu všech následujících zveřejněných Poptávek, tím není dotčeno zobrazení konverzací ve Zprávách. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit bez náhrady veškeré Poptávky a související informace a Zprávy po uplynutí 90 dní od zveřejnění.
4.13. Poptávka označená Uživatelem jako Ukončená se přestane zobrazovat ve výpisech na veřejné části Webu, ale bude nadále zobrazená jako ukončená na detailu všech následujích Poptávek, v uživatelském účtu zůstane viditelná nejméně po dobu 90 dnů, kdy může být trvale odstraněna včetně souvisejících informací a zpráv.
4.14. Přehled Poptávky nebo Nabídky a historie předchozích Poptávek konkrétního Uživatele se zobrazuje na unikátní veřejné internetové adrese, zaslané na uvedený email a dále v uživatelském účtu.
4.15. Uživatel bude zájemcem kontaktován prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zobrazován v detailu Poptávky nebo Nabídky. Zprávu z kontaktního formuláře s vyloučením kontaktního emailu Provozovatel odešle na emailovou adresu Uživatele, kterou uvedl při vkládání Poptávky nebo Nabídky. Po odeslání kontaktního formuláře probíhá následující komunikace pomocí online zpráv na Webu. Zájemce má možnost Dodavatele kontaktovat také přímo na telefonním čísle nebo emailu uvedeném Dodavatelem ve svém uživatelském účtu, pokud je Dodavatel vyplnil. 
4.16. Uživatel je oprávněn jím vložené Poptávky nebo Nabídky kdykoli odstranit z výpisů, zůstanou však zobrazené jako Ukončené na uživatelském profilu a seznamu Poptávek. 
4.17. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Uživatelem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného zboží a/nebo služby, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi Uživatelem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost za dodání, převzetí zboží nebo poskytnutí služby a zaplacení zboží a/nebo služby nese plně Uživatel a Zájemce. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za obsah zpráv zasílaných pomocí online chatu na Webu, obsah nemonitoruje ani neupravuje. 
4.18. Provozovatel je oprávněn Poptávky nebo Nabídky, které dle jeho uvážení nesplňují tyto podmínky, přerušit nebo odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Provozovatel je rovněž oprávněn kdykoli Uživatele vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít přístup na Web, a to zejména z důvodu porušení některého z ustanovení těchto podmínek.
4.19. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Poptávky nebo Nabídky, vyžadují-li to změny na Webu či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.
4.20. Jednotlivé Poptávky nebo Nabídky mohou být za účelem zobrazování na Webu zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Poptávky nebo Nabídky na Webu, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.
4.21. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga Webu do fotografií připojených Uživatelem k Poptávky nebo Nabídky a zobrazovaných na Webu.
4.22. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly a úpravy obsahu Poptávky nebo Nabídky z hlediska pravopisných chyb a/nebo překlepů v textu před zobrazením Poptávky nebo Nabídky na Webu. Gramatickou úpravou Poptávky nebo Nabídky nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v Poptávky nebo Nabídky, ani za to, že Uživatel je oprávněn zboží prodat a/nebo službu poskytnout a že Zájemce je oprávněn zboží koupit nebo službu přijmout. Provozovatel je dále oprávněn změnit velikost Uživatelem vložených verzálek.
4.23. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat, zda Poptávky nebo Nabídky zveřejňované na Webu nejsou duplicitní. Provozovatel je oprávněn duplicitní Poptávky nebo Nabídkyy ze Webu odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
4.24. Provozovatel si vyhrazuje právo u nově registrovaných Uživatelů ověřit platnost Uživateli zadaných údajů  prostřednictvím ověřovací sms a/nebo ověřovacího emailu a/nebo telefonickým rozhovorem. V případě, že Uživatel zadá k Poptávce nebo Nabídce telefonní číslo nebo email, který není Provozovatelem ověřen, vyhrazuje si Provozovatel právo Poptávky nebo Nabídky nezveřejnit do doby, než bude telefonní číslo nebo emailové adresa ověřena ze strany Provozovatele.
4.25. Provozovatel si vyhrazuje právo vyžádat si od Uživatele informace vedoucí k ověření pravosti uvedených osobních údajů a ověřit je jakoukoli dostupnou zákonnou cestou, například kontrolou Facebookového profilu, kontaktováním sociálního pracovníka Uživatele nebo kontaktováním třídního učitele dětí Uživatele. V případě, že Uživatel odmítne sdělit informace k ověření totožnosti uživatele nebo Provozovatel nedokáže totožnost ověřit, může dojít k ukončení poskytování služeb Webu okamžitě a bez náhrady. 
4.26. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Webu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může Uživateli nebo Zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Webu, případně ztráty dat umístěných v systému Webu.

5. Zvýhodněné Poptávky nebo Nabídky

5.1. Zvýhodněné Poptávky nebo Nabídky jsou zpoplatněny a jejich zveřejňování se řídí těmito Podmínkami.
5.2. Zvýhodněné Poptávky nebo Nabídky jsou zobrazovány na zvýhodněných pozicích podle popisu na Webu.
5.3. Doba platnosti zvýhodnění je uvedena během objednávky zvýhodnění. Po uplynutí této doby se Poptávky nebo Nabídky déle zobrazují jako nezvýhodněné.
5.4. Zvýhodní-li Uživatel svojí Poptávku nebo Nabídku v průběhu doby 30 dnů, po kterou jsou zobrazovány, prodlužuje se automaticky doba zobrazení.
5.5. Zvýhodněné Poptávky nebo Nabídky zůstávají ve výpisu Poptávek nebo Nabídek ve zvýhodněné pozici do okamžiku zvýhodnění jiné Poptávky nebo Nabídky jiným Uživatelem. V okamžiku zvýhodnění jiné Poptávky nebo Nabídky jiným Uživatelem se dříve zvýhodněný Poptávky nebo Nabídky posune na druhou zvýhodněnou pozici. Ve stejném smyslu probíhá posun po dalších pozicích.
5.6. V případě, že Provozovatel odmítne zveřejnit/nezveřejní/odstraní zvýhodněnou Poptávku nebo Nabídku, zavazuje se Provozovatel Uživateli poskytnout možnost zvýhodnění dalšího Poptávky nebo Nabídky vkládaného Uživatelem. Finanční náhrada zvýhodněného Poptávky nebo Nabídky u takto odmítnutého Poptávky nebo Nabídky není možná.
5.7. Uživatel je při zvýhodňování Poptávky nebo Nabídky povinen nejprve využít zvýhodnění poskytnutá Provozovatelem jako kompenzace za odmítnutí zveřejnění/nezveřejnění/odstranění zvýhodněné Poptávky nebo Nabídky. Před vyčerpáním zvýhodnění poskytnutých Provozovatelem jako kompenzace není Uživatel oprávněn zvýhodnit Poptávky nebo Nabídky prostřednictvím sms zprávy nebo Peněženky.

6. Finanční podmínky

6.1. Zvýhodněné Poptávky nebo Nabídky jsou zpoplatněny dle Ceníku uvedeném na Spojimese.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto ceny změnit dle článku 8.2. Podmínek.
6.2. Uživatel může Poptávky nebo Nabídky zvýhodnit prostřednictvím platby kreditem, nabitým do jeho účtu platební kartou, nebo z možných zvýhodnění, které Uživatelovi vznikly z důvodu zamítnutí Poptávky nebo Nabídky.
6.3. Dobití kreditu, jeho stav a platební doklady jsou dostupné v uživatelském účtu Uživatele. 

7. Zpracování osobních údajů

7.1 Zpracování osobních údajů se řídí zněním dokumentu Ochrana osobních údajů, zveřejněným na Webu. 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít Uživateli přístup k jeho účtu na Webu a zároveň vymazat celou historii Poptávky nebo Nabídky Uživatelů, kteří se po dobu dvou let na Web nepřihlásili.
8.2.  Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně tyto Podmínky jakožto i Ceník dle článku 6.1. změnit. Provozovatel oznámí změnu Uživateli prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Uživatel má právo odmítnout změnu Podmínek a ukončit registraci. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále služby Webu, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1.6.2022.

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce